ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Każdy Użytkownik, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, może odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, oświadczenie na piśmie, że odstępuje od Umowy. Oświadczenie może być sporządzone według wzoru znajdującego się poniżej. Użytkownik może również skorzystać formularza odstąpienia od umowy, zawartego w załączniku Nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi.
Produkt powinien zostać zwrócony w stanie, w jakim został zakupiony, wraz ze wszystkimi otrzymanymi częściami składowymi.
W przypadku odstąpienia od umowy sklep zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty transportu towaru do Użytkownika.
Koszt odesłania towaru przez Użytkownika nie podlega zwrotowi.
Szczegółowy opis procedury odstąpienia od umowy znajduje się w REGULAMINIE.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

.................................., dnia …..................

Sklepy Internetowe – Verco S.A.
ul.Poleczki 21
02-822 Warszawa

Działając na podstawie pkt. VIII regulaminu sklepu Verco S.A. w zw. z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, niniejszym oświadczam, że korzystam z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, zawartej w dniu …............. w wyniku złożenia zamówienia nr …................ . Oświadczam również, że niniejsze oświadczenie zostało złożone w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i zobowiązuje się do zwrotu otrzymanego towaru, w stanie określonym w pkt. VIII regulaminu, w terminie 14 dni. W razie skutecznego odstąpienia od umowy w tym trybie, umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a to, co Strony świadczyły ulega niezwłocznemu zwrotowi. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie, w jakim został zakupiony, wraz ze wszystkimi otrzymanymi częściami składowymi. Sklep gwarantuje zwrot należności w terminie do 14 dni. Koszt odesłania towaru przez Użytkownika nie podlega zwrotowi.