5906190437372 Verco Verco

SEPTOskin aerozol do dezynfekcji rąk 100ml

19,99 zł

-26%

14,83 zł

bruttow tym 8% VAT

Następny dzień roboczy

Bardzo duża ilość


Płatność
Ilość w opakowaniu: 1

SEPTOskin aerozol do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni niemających kontaktu z żywnością

SEPTOskin aerozol drobnokroplisty ułatwia równomierną aplikację na trudno dostępne i nierówne powierzchnie. Przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz dezynfekcji powierzchni o działaniu:

·        Wirusobójczym

·        Bakteriobójczym

·        Grzybobójczym

Z dodatkiem gliceryny, o działaniu pielęgnującym, nie pozostawia tłustego filmu.

Produkt biobójczy zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 1515/TP/2020.

Opis produktu:

SEPTOskin Aerozol to potrójna skuteczność biobójcza –wirusobójcza, bakteriobójcza oraz grzybobójcza. Skład płynu rekomendowany wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC (1). Zawierają one 70% etanolu, a dodatkowo zawarta w nim gliceryna ma działanie pielęgnujące i nie pozostawia tłustego filmu.

Zalety produktu:

·        Potrójne działanie produktu – wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze,

·        Rekomendowany skład wg światowych i europejskich wytycznych WHO, CDC, ECDC (1):

o   Zawartość min. 70% alkoholu (2),

o   Preferowany alk. etylowy jako bardziej skuteczny i mniej toksyczny niż alk. izopropylowy (3),

o   Dezynfekcja i higiena rąk zgodna z zaleceniami WASH opracowanymi przez WHO (4),

·        Zawiera dodatkowy składnik pielęgnujący(gliceryna)

·        Farmaceutyczny standard dezynfekcji – antyseptyczna formuła dedykowana dla rynku aptecznego, status rejestracyjny produktu jak biobójczy

Składniki:

Substancje czynne: etanol 70 g/100 g., substancje pomocnicze: gliceryna

Sposób użycia i zawartość opakowania:

Dezynfekcja higieniczna: nanieść na suchą skórę odpowiednią ilość produktu, potrzebnej do zwilżenia całej powierzchni dłoni. Wcierać w skórę przez 30 sekund. Nie spłukiwać. Do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi, oczami, nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę.

Dezynfekcja chirurgiczna: Nanieść na suchą skórę odpowiednią ilość produktu, potrzebną do zwilżenia całej powierzchni dłoni. Wcierać w skórę przez około 3 minuty, czynność powtórzyć. Odczekać do całkowitego wyschnięcia. Nie spłukiwać.

Dezynfekcja powierzchni: Spryskać powierzchnie z odległości około 20 cm, dbając o całkowite jej pokrycie. Odczekać 60 sekund.Wytrzeć do sucha.

Opakowanie: 100 ml

Przechowywanie i postępowanie z odpadami produktu:

·        Warunki przechowywania: przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym, chłodnymi dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywać razem ze środkami spożywczymi.

·        Postępowanie z odpadami produktu i odpadami opakowaniowymi po produkcie: usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Środki ostrożności:

·        Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem.  

·        Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

·        Chronić przed dziećmi.

·         Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

·        Nie palić.

·        Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

·        Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

·        Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°.

·        W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,jeżeli są i możne je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Podmiot odpowiedzialny

Verco S.A.

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5 lok 6U

01-015 Warszawa

1.www.who.int/gpsc/5may/tools/who_guidelines-handhygiene_summary.pdf;www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/handhygiene.html?CDC_

AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fhcp-hand-sanitizer.html;www.ecdc.europa.eu-

/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures_0.pdf;2. Efficacy of ethanol against viruses in hand disinfection,

G. Kampf, University Medicine Greifswald,Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Greifswald, Germany, Journalof Hospital Infection 98

(2018) 331e338; 3. A comparison of theabsorption and metabolism of isopropyl alcohol by oral, dermal and inhalationroutes. Martinez TT, Jaeger RW,

deCastro FJ, Thompson MW, Hamilton MFVeterinary and Human Toxicology, 01 Jun 1986, 28(3):233-236, PMID: 3727356; 4.Water, sanitation, hygiene, and

waste management for the COVID-19 virus: interimguidance; WHO,19.03.2020;


Inne produkty w kategorii antybakteryjne: